Muziekkorps Euphonia  Wij maken muziek 
 

Geschiedenis van Muziekkorps Euphonia


 Het oprichtingsjaar 1949 van het Muziekkorps Euphonia werd voorafgegaan door twee jaren van voorbereiding, waarvoor het initiatief uitging van "Zesgehuchten Vooruit" de wijkvereniging die in 1947 tien jaar bestond.
Deze vereniging voelde behoefte aan een eigen muziekvereniging.
Weliswaar kon bij vele gelegenheden een beroep worden gedaan op de medewerking van het muziekkorps "St.Cecilia" uit Tivoli (toen nog behorend bij de gemeente Geldrop), doch bij nationale feesten bijvoorbeeld was dat niet mogelijk, omdat dit muziekkorps dan in eigen omgeving moest optreden.
Onder auspiciën van de wijkvereniging dus en op initiatief van Klaas van de Hurk met grote stuwkracht van harrie van Vlerken en Piet van Straten aanschouwde de fanfare na een proeftijd van 8 maanden volgens de notulist van destijds 18 Augustus maar volgens de inscriptie op het vaandel op 15 Augustus 1949 officieel haar levenslicht.
Als voorlopige bestuursleden traden aan de heren H.v.Vlerken, D.v.Hemert, P.v.Straten, P.v.Gerven en h.leijten. 
Op 12 November 1949 presenteerde de vereniging zich reeds aan het publiek bij gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van voornoemde vereniging "Zesgehuchten Vooruit".
Uit diverse acties was voor "Zesgehuchten Vooruit"de mogelijkheid ontstaan om een beginkapitaal van zeventienhonderd gulden aan te bieden.
Met de hiervoor aangeschafte instrumenten kon een begin worden gemaakt met repetities op de zolder van de toenmalige meisjesschool op Zesgehuchten.
de heer Klaas van de Hurk werd bereid gevonden om als dirigent op te treden.
Er werd een ledenwerfactie gehouden en van de 70 aanmeldingen konden er 30 geselecteerde kandidaten de muzikale opleiding gaan volgen.
In het eerste jaar van de oprichting werden 130 repetities gehouden, werd een subsidie ontvangen van 280,- Gulden en genoot het korps reeds uitgebreide belangstelling.
Velen zullen zich nog de "dorpsavonden" herinneren, die in die tijd werden opgeluisterd door het muziekkorps in samenwerking met de zangvereniging.
Ook niet te vergeten zijn de serenades, die werden gebracht in het jaar 1950, het jaar waarin önze soldaten" repatrieërden vanuit Indië.
Veel animo voor de repetities , een goede opvang van nieuwe leden door de heer H.Mennen en gunstige financiële omstandigheden maakten uitbreiding van het instrumentenbestand en korpsleden mogelijk.
In 1951 werden methodeboekjes en partituren overgenomen van de voor velen nog bekende "Tweka-Harmonie".
In dat zelfde jaar vond de eerste Zesgehuchtense kermis plaats en bracht "Euphonia" de "Kermismars", een eigen compositie van de directeur K. van de Hurk ten gehore.
Aansluiting bij de Katholieke bond van Muziekgezelschappen in het Bisdom 's-Hertogenbosch werd een feit.
Het jaar 1952 liet zien hoe een vaandel, baretten en petten tot de uitmonstering van "euphonia" gingen behoren en hoe voor de eerste maal werd deelgenomen aan een concours te nuenen, waar een veelbelovende beoordeling werd verkregen.
Het aantal leden was inmiddels uitgegroeid tot 50 en voor de eerste keer werd een foto gemaakt van het korps.
Hetzelfde jaar 1952 bleek opmerkelijk door de opening van de fabriek aan de Geldropseweg van de toen 25 jaar bestaande DAF.
Euphonia bracht hierbij een serenade samen met de philipsharmonie, de PTT-harmonie, het Stratums muziekkorps en het Korps uit Deurne.
Eveneens in 1952 concerteerde "Euphonia"samen met het Geldrops Muziekkorps en het Mannenkoor op de kiosk op de Heuvel.
Het resultaat van deelname aan een concours in de vierde afdeling te Kaatsheuvel in 1953 leverde een eerste prijs op met een fraaie rapportage van de jury.
Het Vaandel van Muziekkorps Euphonia Zesgehuchten
eerste lustrum
Het eerste lustrum in 1954 werd bescheiden gevierd in een feesttent, welke was opgesteld achter het café van de heer J.van Bommel.
Er werd een lustrumconcert gegeven voor een volle tent, waarbij geopend werd met de toen bekende "manoeuvremars".
Gelukwensen waren er o.a. van de wijkvereniging "zesgehuchten Vooruit" die bij monde van haar voorzitter de heer P v.d.Ven een bedrag van f.375,- voor nieuwe instrumenten overhandigde.
Voorts werd de toezegging gdaan, dat Euphonia bij elke eerste prijs, welke het in de toekomst zou behalen van de Zesgehuchtense bevolking partituur en de muziekstukken voor een volledige bezetting cadeau zou krijgen.
Bij dit eerste lustrum organiseerde "Euphonia" een groots opgezet nationaal solistenconcours, dat een groot succes werd.
In 1955 behaalde "Euphonia" bij een bondsconcours in Diessen een eerste prijs met promotie naar de derde afdeling.
Een opmerkelijk optreden werd in dit jaar verzorgd op verzoek van het Rode Kruis.
Vanuit Geldrop werd een tocht langs de grensplaatsen gemaakt op een platte wagen.
Dan, in 1956, de eerste prijs in de derde afdeling en in 1957 in Geleen een eerste prijs met promotie naar de tweede afdeling.
Datzelfde jaar kon door allerlei eigen acties met inzet van alle leden voor een bedrag van f.7000,- aan nieuwe instrumenten worden besteed.
In 1958 werd voor de eerste maal een wielerwedstrijd verreden op Zesgehuchten met een echte beklimming en een afdaling op de losplaats van de nederlandse Spoorwegen.
deze wedstrijd werd georganiseerd door de wielervereniging "Trap met Lust"in samenwerking met Muziekkorps Euphonia.
De baten waren bestemd voor het instrumentenfonds.
tweede lustrum
Het tweede lustrum werd in 1959 uitgebreid gevierd wederom in een danstent achter Café van Bommel.
Er werd een groot onderling solistenconcours gehouden en er was een feestavond voor de donateurs.
Voor nieuwe instrumenten was opnieuw een bedrag van f 6000,- beschikbaar.
In dat jaar werd ook de drumband opgericht en presenteerde zich onder leiding van de heer D.van Hemert.
In 1961 werd op een bondsconcours te Budel een voorsteffelijke eerste prijs behaald.
In dat jaar droeg directeur Klaas v.d.Hurk de directie van het korps over aan zijn zoon Albert en legde in hetzelfde jaar de basis voor de nog steeds actieve blaaskapel "De Vlerken".
Deze naam was afgeleid van de naam van de inmiddels erelid geworden voormalige secretaris-penningmeester de heer H.van Vlerken.
In 1961 werd ook gestart met een aantal acties om de financiën veilig te stellen zoals: de verjaardagsactie, een oud-ijzeractie en een oud-papieractie.
Deze acties liepen succesvol, dankzij de geweldige inzet van de korpsleden.
Een gevoelig verlies voor Euphonia, maar evenzeer voor de hele Geldropse gemeenschap bracht het jaar 1962.
In dat jaar overleed oud-directeur Nicolaas van de Hurk.
Maar in dat jaar behaalde Euphonia, mede ten respecte van de oud-directeur, een eerste prijs met promotie naar de eerste afdeling op een concours in Neerkant.
oude foto's in het fotoalbum Het feit, dat het muziekkorps 15 jaar bestond werd gevierd met een vierdaags feest van vrijdag 28 mei tot en met maandag 31 mei 1965.
De feestelijkheden voltrokken zich in een grote feesttent achter het café van Bommel.
De festiviteiten werden geopend door burgemeester Van Lanschot, waarna de overdracht van de nieuwe uniformen door het comité "uniformering Euphonia" plaatsvond.
Met veel muziek door diverse muziekkorpsen werden de feestdagen gevuld.
Tot dan was Euphonia in de afdeling uitmuntendheid het laatste korps dat nog onvoldoende geüniformeerd was.
Euphonia had al diverse diverse acties ondernomen om gelden voor haar uniformen te verwerven zoals eerder genoemde acties.
Daarbij kwam ook nog een actie van plukken en verkopen van kersen, hetgeen mogelijk was gemaakt door de fam. De Roo, die daarvoor haar boomgaard ter beschikking stelde.
Daarnaast zorgde voornoemd comité voor de resterende middelen, zodat voor 30 leden van het korps en de 16 leden van de drumband uniformen konden worden besteld.
De kleur van het uniform van het korps was donkerblauw, evenals de uniformpet, die daarbij nog een witte hoes heeft.
De drumband werd uitgemonsterd met een grijze broek met blauwe cape en franse pet.
De versieringen werden aan de sobere kant gehouden.
Ook de drumband begon succes te behalen.
Een eerste prijs in de derde afdeling in 1965 en een herhaling hiervan in 1966, het jaar waarin de voettunnel naar de Beekweide met veel muziek, maar vooral met veel tromgeroffel, werd opengesteld.
Bekend is het verhaal dat bij het eerste bondsconcours in Deurne een van de dames van de drumbandleden ónder het doek van de jurytent was gekropen om voortijdig de uitslag te kunnen bemachtigen.
Het jaar 1968 verdient vermelding vanwege een eerste prijs voor het korps in de afdeling uitmuntendheid tijdens het bondsconcours in Kerkdriel.
De drumband oogste in 1970 lof en promoveerde naar de tweede afdeling.
Vanaf 1970 komen in het kader van de jumelage de eerst contacten tot stand met de Franse gemeente st.Cyr L'Ecole via een bezoek van de blaaskapel "de Vlerken" bij de installatie van deze jumelage.
Opvallend was de belangstelling van de Fransen voor de uitmonstering van onze, toen nog, boerenkapel.
Vele kielen, zakdoeken, petten en klompen zijn in St.Cyr L'Ecole achtergebleven.
Opvallend was nog meer de wijze, waarop de leden van de kapel zich met hun gastgezinnen "verstonden".
In 1973 gaat het gehele korps naar St.Cyr L'Ecole om daar een weekend door te brengen en een concert te verzorgen.
In 1973 voegt ook de drumband een fantastisch succes toe aan de zegereeks door met een eerste prijs en wimpel te promoveren naar de eerste afdeling.
In datzelfde jaar werd de heer G.v.d. Hurk penningmeester van Euphonia en vond de intrek plaats in de repetitieruimte van het toenmalige gemeenschapshuis , waar nu de basisschool St.Jozef is.
Aan de totstandkoming van die repetitieruimte hebben diverse leden van de vereniging vele wekzaamheden verricht.
HET VIJFENTWINTIGJARIG BESTAAN
Het jaar 1974 is het jaar van het zilveren jubileum. Dat jaar wordt het feest intern gevierd. Deze interne viering wordt opgeluisterd door de overhandiging van de wimpel aan de drumband door de federatievoorzitter. Dezelfde drumband presteert het in dit jubileumjaar om onder leiding van W.Mulder het landskampioenschap in kerkrade te behalen en bovendien de gouden wisselbeker van de K.A.J. mee naar huis te brengen. Een mooier geschenk aan het jubilerend korps was nauwelijks denkbaar.
Naast de uitbreiding van het korps en de drumband kreeg ook het bestuur bestaande uit P.v.Straten(voorzitter), A.Seijkens(secretaris), N.v.d.Hurk(penningmeester) en J.Klomp meer dynamiek door de toetreding van de heren J.Manders, W.vd.Sande en L.Vloemans.
Met een geweldig feestprogramma werd in 1975 kleur gegeven aan de externe viering van het 25- jarig bestaan van het muziekkorps.
In 1977 trad P.v.Straten terug als voorzitter en werd hij door de vereniging benoemd tot erevoorzitter, omdat hij zich vanaf de oprichting op een geweldige wijze heeft ingezet voor de vereniging. Als voorzitter wed hij opgevolgd door A.Seijkens. L.Vloemans werd vanaf dat moment secretaris.
De drumband behaalde ook in de daaropvolgende jaren vele fraaie prijzen. In 1978 en volgende jaren begon zich een vernieuwing binnen deze goep door te zetten. Met vereende krachten en onder de bezielende leiding van F.Coolen werd gewerkt aan kwaliteitsverbetering, hetgeen weer heeft geleid tot een drumband op het niveau van de eerste divisie.
In dit jaar vonden de eerste contacten plaats met de Belgische zustergemeente Dendermonde via een deelname aan het bloemencorso te St.Gilles. Tevoren had de vereniging onder leiding van diverse gidsen kennis gemaakt met het fraaie centrum van dendermonde. Het dertig jarig bestaan in 1979 werd werkelijk een evenement, waarbij de gehele gemeenschap heeft meegefeest.
Dat was al te merken tijdens de indrukwekkende eucharistieviering, waarmee het jubileum op vrijdagavond werd ingezet.
Tijdens de daaropvolgende receptie was de feesttent vóór het gemeenschapshuis overvol.
Daar presenteerde het korps zich in zijn nieuwe uitmonstering: donkerblauw kostuum met witte vesten, bestuursleden met blauwe vesten en drumband met zwarte pantalon, rode jacks en zwarte epauletten.
De zaterdag stond in het teken van een brabantse bruiloft. Een kleurrijke en humoristische bruiloftsstoet met oude boerenkarren trok door Zesgehuchten. En mede dankzij de medewerking van de toneelvereniging "Roomsch Toneel" vond in de feesttent een huwelijksvoltrekking en bruiloftsmaal plaats.
Alle zogenaamde aanschuifkaarten waren ruim tevoren verkocht.
De zaterdagavond en zondag was gevuld met muziek. Tot en met het sluitingsbal op zondagavond puilde de tent uit en tenslotte moest het podium worden afgebroken om de dorstigen een laatste drankje te verstrekken uit de daaronder staande kratten bier.
Het muziekkorps is sedert de jaren 1980 aanzienlijk verjongd. Vele jeugdige muzikanten wisten de weg naar het korps te vinden.
in 1980 neemt de heer J.Manders afscheid als lid van het bestuur in verband met zijn verhuizing. De heer P.Nuijts treedt vervolgens aan als bestuurslid.
In 1981 viert het muziekkorps het 25 jarig dirigentschap van de heer A.v.d.Hurk en het daarop volgende jaar wordt afscheid genomen van deze dirigent, die Euphonia zovele jaren heeft geleid.
Eerst voor een proefjaar , maar daarna definitief komt de heer Dick Koster als dirigent naar Euphonia. Met zijn jeugdig enthousiasme en met een geheel nieuw repertoire begint Euphonia aan een nieuwe muzikale periode. Het korps telde op dat moment ruim 60 leden en de drumband 25.
In datzelfde jaar behaalt de Drumband een eerste prijs op een concours en voorts een derde plaats op de Brabantse Kampioenschappen. In het Belgische hamont wordt op het concours het hoogste aantal punten van alle deelnemers behaald.
In 1983 vierde de drumband zijn 25 jarig bestaan en kon in die periode al terugzien op een glorievol verleden.
zevende lustrum(35 jarig bestaan)
Ook de feestviering in 1984 werd een groot succes. Na de eucharistieviering op vrijdagavond bevolkten velen de feesttent voor het gemeenschapshuis, waar een zeer geanimeerde receptie plaatsvond.
Zaterdag namen honderden kinderen deel aan de kinderspelen en 's-middags trok er onder grote belangstelling een bourgondische optocht door Zesgehuchten en velen zaten aan aan de daaropvolgende maaltijd. Verder met veel muziek op zaterdagavond en zondag met een goed gevulde zaal besloten de festiviteiten.
Ook werd dit jaar deelgenomen aan een bondsconcours te Heeze, waar in de afd. uitmuntendheid een ruime eerste prijs werd behaald.
Ook de drumband heeft dat jaar weer succes en promoveert naar de eerste divisie.
In 1985 neemt na 25 jaar lidmaatschap de heer G.v.d.Hurk afscheid als penningmeester van de vereniging.
Hij wordt benoemd tot ere-bestuurslid. De heer P.Nuijts neemt het penningmeesterschap van hen over en de heer W.v.d.Sande wordt benoemd tot tweede secretaris. in 1986 wordt het bestuur aangevuld door de komst vande heer C.Brouwers.
In dat jaar ook neemt de drumband na het behalen van een eerste prijs in de eerste divisie deel aan de Brabantse Kampioenschappen en behaalt daar de tweede plaats.
In datzelfde jaar 1986 vierde de blaaskapel "De Vlerken"zijn 25-jarig bestaan.In deze 25 jaren heeft deze kapel veel bijgedragen aan de goede beeldvorming van de totale vereniging vanwege zijn regelmatige optreden voor zieken en bejaarden.
Daarvoor werd de kapel in 1991 gehuldigd voor het 25 jaar hofkapel zijn bij de Werkgroep Bejaarden,Zieken en Gehandicapten.
Daarom ook kreeg de kapel van de gemeente Geldrop de prestatiepenning toegekend.
In 1988 geeft Euphonia een galaconcert bij gelegenheid vanhet 100-jarig bestaan van de zustervereniging G.M.C en in dat jaar wordt er ook een voortreffelijk concert gegeven in Dendermonde en tenslotte in het najaar tezamen met St.Nicasius uit Heeze in herberg 't Hout.
De drumband behaalt weer een eerste prijs, ditmaal in Budel en een goed resultaat bij de Brabantse kampioenschappen.
achtste lustrum(40 jarig bestaan)
In 1989 vierde het korps zijn 40-jarig bestaan. Het was een vuurdoop voor het pas geopende gemeenschapshuis. Drie dagen lang was er een bruisend feest. hoogtepunt was de historische optocht, die zaterdag door Zesgehuchten trok.
Muzikaal hoogtepunt was de Eucharistieviering op Zondag, waar Euphonia tesamen met het geldrops Mannenkoor en het Zesgehuchtens mannen- en dameskoor die Deutsche Messe van Schubert opvoerden.
Zoals bovenvermeld vindt in 1989 ook de opening plaats van het Gemeenschapshuis Zesgehuchten op de plaats waar het zich nu nog bevindt. Euphonia krijgt voor de repetities e.d. tegen huur de beschikking over de grote zaal.
In 1990 nam het muziekkorps deel aan het bondsconcours te Veldhoven. Het korpd behaalde een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid. In dit jaar en het daaropvolgende jaar heeft Euphonia bijna 100 leden (om wel te zijn 96). Met succes werd deelgenomen aan het muziekfestijn van de Geldropse muziekverenigingen in de sporthal Coevering.
In 1991 werd het 30 jaar bestaan van zowel drumband als de blaaskapel met een gemeenschappelijk feest gevierd. Eenerzijds met een drumbandfestival en anderzijds met een blaaskapellenfestival.
In 1992 behaalt de drumband weer een eerste prijs in Goirle, dit keer in de tweede divisie. Enkele punten meer zou promotie betekend hebben.
In 1993 kwamen de vereniging twee markante personen te ontvallen, t.w. de dirigent, de heer Dick koster en het erelid en medeoprichter, de heer D.van hemert.
In augustus 1993 trad de heer Harold Lenssen aan als nieuwe dirigent van het korps. Ook hij wist met zijn jeugdig elan en kennis het korps snel te motiveren.
In dat jaar ook werd met een speciaal concert onder dank afscheid genomen van de heer Fr.Coolen als instructeur van de drumband.
De heer Th.Peeters, lid van de vereniging, werd vervolgens als instructeur benoemd.
negende lustrum(45 jarig bestaan)
In 1994 werd dit jubileum gevierd in het gemeenschapshuis Zesgehuchten.
Ook dit feest werd aangevangen met een geanimeerde receptie. Op zaterdag trok er weer een boerenbriuiloftsstoet door Zesgehuchten en was ook de daaropvolgende maaltijd en feestavond een groot succes. Samen met het kerkkoor verzorgde Euphonia op zondag  de eucharistieviering met de Missa Simplex.
Een blaaskapellenfestival zorgde voor de nodige muziek op zondag in een goed gevulde zaal van het gemeenschapshuis.
In 1994 kwam de heer W.v.d.Sande, bestuurslid en tweede secretaris plotseling te overlijden.
Het bestuur werd aangevuld met mej. R.v.d.Plas en de heer Fr.Schellens. Door het instellen van nieuwe adviescommissies voor het bestuur werd getracht aan een meer democratische vorm van besturen gestalte te geven.
In 1994 werd door Euphonia mede kleur gegeven aan de festiviteiten rondom het 50- jarig bevrijdingsfeest in de gemeenschap Geldrop. En in 1996 werd deelgenomen aan de festiviteiten "Geldrop Cultureel", waarvan het de bedoeling is, dat deze festiviteiten jaarlijks terugkeren.
In 1996 werd de in dat jaar gerealiseerde aparte repetitieruimte en peuterspeelzaal in het gemeenschapshuis Zesgehugten officieel geopend. En daarmee komt voorlopig een einde aan de omzwervingen, die vanaf 1949, dus vansf de oprichting van de vereniging aan het muziekkorps de volgende repetitieruimten verschaften:
- Boven de zolder van de toenmalige meisjesschool op Zesgehuchten;
- In het toenmalige gebouw van de boerenbond aan de Eindhovenseweg;
- In het gymlokaal van de jongensschool;
- in een klaslokaal van de St.jozefschool;
- IN de boerdrij van harrie Bakermans, Hoog geldrop;
- In het café Jan van bommel Wapenbord;
- In het café van janus Geeven, Rielsedijk;
- In café Toemen, Hoog Geldrop;
- weer maar eens naar de meisjesschool;
- In het voormalige gemeenschapshuis Zesgehuchten, waar      nu de basisschool staat;
- In het K.A.J gebouw, in Braakhuizen;
- vanaf 1989 in het gemeenschapshuis Zesgehuchten;
- Sedert 1996 in de speciale repetitieruimte van het gemeenschapshuis
In 1996 en ook in 1997 is naast de heer Th.Peeters ook de heer A.Couwenhoven verbonden aan de drumband om deze groep op een hoger plan te brengen en om te vormen tot een percussiegroep.
In dit jaar werd bovendien aandacht besteed aan het 35 jarig bestaan van de drumband en de Blaaskapel "De Vlerken".
geschiedenis over het 50 jarig bestaan en verder zit nog in de pen


Map